Държавен вестник

 

 

 

ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г.
  • Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (ДВ, бр. 33 от 2006 г.).
  • Изменен е Законът за чистотата на атмосферния въздух;
  • Изменена е Наредба № 1 от 21 август 2007 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование.

 

ДВ, бр. 85 от 23 октомври 2007 г.
  • Приет е Закон за допълнение на Наказателния кодекс;
  • Приета е Наредба № 5 от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа;
  • Приета е Наредба № 15 от 4 октомври 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа;
  • Приета е Наредба № 31 от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа.

 

Външни ресурси

Държавен вестник - резюмета на всички броеве

 

Къде бихте търсили счетоводни къщи?


 
Интернет

 
Вестници

 
Познати

 
Други